Skip to main content

13 maart 2021

PRIVACYVERKLARING

Leeflang Law & Mediation (hierna: het kantoor) verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving.

Op grond van de Advocatenwet en de Gedragsregels advocatuur is het kantoor verplicht tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen waarvan wij uit hoofde van de beroepsuitoefening en werkzaamheden kennisnemen. De geheimhoudingsplicht blijft voortbestaan na beëindiging van de beroepsuitoefening of de betrekking waarin de werkzaamheden zijn verricht.

Tevens is het kantoor gehouden om passende maatregelen te treffen ter handhaving van de vertrouwelijkheid en de communicatie met de cliënt of derden, in het bijzonder waar het de keuze betreft van de communicatiemiddelen, van dataverwerking en van dataopslag en de mate van beveiliging van die middelen.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese verordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hieronder leest u hoe het kantoor uw privacygegevens verwerkt en beschermt.

GEGEVENSVERWERKINGS VERANTWOORDELIJKE

Leeflang Law & Mediation, gevestigd aan het Beursplein 37, (3011 AA) te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

SOORTEN GEGEVENS

Het kantoor verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (indien noodzakelijk ook de gegevens van uw partner of een contactpersoon).
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, zoals het BSN-nummer. Dit heeft het kantoor nodig voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, bij de Raad voor
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden in verband met het mogelijk aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor
 • Eventueel bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid (indien noodzakelijk voor correcte uitvoering van onze dienstverlening) en/of gegevens over eventuele strafrechtelijke

Wanneer het kantoor gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerkt, gebeurt dat uiterst zorgvuldig en alleen met uw toestemming.

DOELEN VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS

Waarom verwerkt het kantoor persoonsgegevens? Het kantoor verzamelt persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Aanvullend verwerkt het kantoor persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering, om de overeenkomsten met de cliënten en leveranciers te kunnen naleven, ten behoeve van de administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, de archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts kan het kantoor persoonsgegevens verwerken voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het mogelijk organiseren van seminars en opleidingen.

RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS

Het kantoor verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die het kantoor met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de behartiging van gerechtvaardigde belangen van het kantoor en haar cliënten en derden en de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken. Voor het verzenden van een e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor seminars en andere evenementen en het plaatsen van cookies vraagt het kantoor voorts uw toestemming. Het is geheel uw vrije keuze om daar wel of niet mee in te stemmen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Het kantoor streeft ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat het kantoor alleen persoonsgegevens verwerkt voor zover die noodzakelijk zijn. De inbreuk op de belangen van de betrokkenen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te gerechtvaardigd belang en het te bereiken doel.

Het kantoor slaat de verzamelde cliëntgegevens op in een beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Wij sluiten met alle verwerkers verwerkersovereenkomsten, zodat de vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

Het kantoor verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen en hun gemachtigden moeten persoonsgegevens verstrekken aan de Rechtspraak zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het kantoor bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen.

Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover het deze nodig heeft. Gegevens die het kantoor noodzakelijkerwijs nodig heeft, bewaart het kantoor in ieder geval gedurende de looptijd van de relatie of overeenkomst. Na afloop van een zaak en/of indien de overeenkomst eindigt bewaart/archiveert het kantoor de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die gelden. Deze gegevens worden nog tot 5 jaar lang bewaard nadat het dossier gesloten is.

UW RECHTEN

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met het kantoor opnemen. U heeft recht op:

 • Informatie of en op welke manier het kantoor uw persoonsgegevens
 • Inzage in de persoonsgegevens die het kantoor van u verwerkt (het recht op inzage). Omdat de werkzame personen bij het kantoor een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn
 • Beperking van uw
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens (vergetelheid).
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere advocaat/organisatie op uw verzoek (dataportabiliteit).
 • Vragen over de inhoud van dit
 • U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profilering).
 • U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens, zie wautoriteitpersoonsgegevens.nl (klachtrecht).

Indien u gebruik wilt maken van de hierboven genoemde rechten kunt u contact opnemen met het kantoor per brief of per e-mail, zie de hiervoor genoemde contactgegevens. Het kan zijn dat het kantoor niet in alle gevallen tegemoet kan komen aan een verzoek. Als dit het geval is zal het kantoor    u dit gemotiveerd laten weten.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Het kantoor heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en op te slaan in een beveiligd relatiebeheersysteem, waarin de gegevens uitsluitend versleuteld worden opgeslagen.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Uw persoonsgegevens worden door het kantoor in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

WIJZIGINGEN

Het kantoor houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom onze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Hoe kan ik u helpen?