Skip to main content

13 maart 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

I. – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten van opdracht tussen de advocaat en de cliënt, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

II. – Opdracht

  1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Leeflang Law & Mediation. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

III. – Declaraties

  1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. De advocaat is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen in verband met
   inflatiecorrectie conform de door Leeflang Law & Mediation vastgestelde uurtarieven.
  2. Leeflang Law & Mediation is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
  3. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de eigen bijdrage die op grond van de toevoegingsbeslissing verschuldigd is en verschotten die daarnaast voor rekening van de cliënt komen.

IV. – Betaling

  1. Betaling van declaraties van Leeflang Law & Mediation dienen volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Leeflang Law & Mediation is dan voorts gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
  2. Leeflang Law & Mediation is gerechtigd haar declaraties te
   verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt kunnen worden uitbetaald.
  3. De betaling door of ten behoeve van de cliënt strekt ten eerste in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en vervolgens in mindering op het honorarium die het langst openstaat, ook al wordt bij betaling door de cliënt anders vermeld.
  4. De cliënt is niet bevoegd het aan Leeflang Law & Mediation verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

V. – Aansprakelijkheid

  1. Betaling van declaraties van Leeflang Law & Mediation dienen volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Leeflang Law & Mediation is dan voorts gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
  2. Leeflang Law & Mediation is gerechtigd haar declaraties te
   verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt kunnen worden uitbetaald.
  3. De betaling door of ten behoeve van de cliënt strekt ten eerste in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en vervolgens in mindering op het honorarium die het langst openstaat, ook al wordt bij betaling door de cliënt anders vermeld.
  4. De cliënt is niet bevoegd het aan Leeflang Law & Mediation verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

VI. – Derdengelden

  1. Leeflang Law & Mediation is aangesloten bij Stichting Beheer Derdengelden ’t Zand te Amsterdam. Derdengelden zullen, in voorkomende gevallen via de bankrekening van de Stichting bij de ING aan de client en of wederpartij van de client worden uitbetaald.
  2. Leeflang Law & Mediation behoudt zich het recht voor de betaling van derdengelden op te schorten indien er tussen de cliënt en/of de wederpartij en/of een derde een geschil bestaat over de vraag wie aanspraak kan maken op de derdengelden in kwestie.

VII. – Klachtenregeling

 • Voor klachten over de dienstverlening van Leeflang Law & Mediation of de omvang van de declaratie geldt een klachtenregeling. Deze is gepubliceerd op de website www.leeflang.attorney en wordt op eerste verzoek toegezonden. Klachten dienen binnen zes maanden nadat het betreffende feit dat aanleiding tot de klacht geeft ter kennis van de cliënt is gekomen, schriftelijk te worden ingediend. Geschillen naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening van Leeflang Law & Mediation, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht door de civiele rechter. Uitsluitend de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam is bevoegd, behoudens het recht van Leeflang Law & Mediation om als eisende partij het geschil aan de rechter van de woonplaats van de cliënt voor te leggen.

VIII. – Overig

  1. Op de overeenkomst tussen de cliënt en Leeflang Law & Mediation alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend is, dan wordt deze bepaling vervangen door een bepaling die zo min mogelijk verschilt van de oorspronkelijke bepaling.
Hoe kan ik u helpen?